0 ms 50 ms 100 ms 150 ms 200 ms 250 ms 300 ms
quick-lint-js
RSLint
eslint-server
Flow
Deno
TypeScript-Theia